HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - מבט על מחסנית ההדפסה

background image

הימדהה

תולולע

עוגפל

תוכיאב

הספדהה

.

63

קרפ

7

תוינסחמ

הספדה

HEWW

background image

לוהינ

תוינסחמ

הספדה

שומיש

,

ןוסחא

בקעמו

ןוכנ

רחא

תינסחמ

הספדהה

םילוכי

רוזעל

תחטבהב

טלפ

הספדה

תוכיאב

ההובג

.

יוניש

תורדגה

רובע

תוינסחמ

הספדה

הספדה

רשאכ

תינסחמ

הספדה

העיגה

ףוסל

הייח

םירעושמה

תועדוה

תורושקה

םיטירפב

םילכתמ

תוגצומ

חולב

הרקבה

לש

רצומה

.

העדוהה

>

רמוח

הלכתמ

<

סלפמב

ךומנ

-

רשאכ

>

רמוח

הלכתמ

<

איה

תינסחמ

הספדהה

תינועבצה

:

רצומה

עדיימ

ךתוא

רשאכ

טירפ

הלכתמ

דמוע

ןקורתהל

.

ייח

תינסחמה

לעופב

םייושע

תונתשהל

.

דפקה

קיזחהל

תינסחמ

תיפולח

לכותש

ןיקתהל

רשאכ

תוכיא

הספדהה

אל

היהת

דוע

הליבק

.

ןיא

ךרוצ

ףילחהל

תעכ

תא

רמוחה

הלכתמה

.

העדוהה

>

רמוח

הלכתמ

<

סלפמב

ךומנ

דואמ

.

רצומה

עדיימ

ךתוא

רשאכ

רמוח

הלכתמ

דמוע

ןקורתהל

.

ייח

תינסחמה

םירתונה

לעופב

םייושע

תונתשהל

.

דפקה

קיזחהל

תינסחמ

תיפולח

לכותש

ןיקתהל

רשאכ

תוכיא

הספדהה

אל

היהת

דוע

הליבק

.

ןיא

ךרוצ

ףילחהל

תא

טירפה

הלכתמה

עגרב

הז

,

אלא

םא

תוכיא

הספדהה

הניא

הליבק

דוע

.

עגרמ

רמוחש

הלכתמ

תרצותמ

HP

עיגה

בצמל

דמוע

ןקורתהל

,

תמייתסמ

תוירחא

Premium Protection

לש

HP

ויבגל

.

תעב

שומישה

תינסחמב

הספדה

תאצמנש

ףוסב

הייח

םירעושמה

,

תולולע

שחרתהל

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

.

הדוקנב

וז

ןיא

ךרוצ

ףילחהל

תא

טירפה

הלכתמה

,

אלא

םא

תוכיא

הספדהה

הניא

הליבק

דוע

.

הרעה

:

שומישה

הרדגהב

ךשמה

רשפאמ

הספדה

רבעמ

בצמל

'

סלפמב

ךומנ

דואמ

'

אלל

תוברעתה

חוקלה

לולעו

םורגל

תוכיאל

הספדה

יתלב

תקפסמ

.

הלעפה

וא

התבשה

לש

תורדגה

'

סלפמב

ךומנ

דואמ

'

חולמ

הרקבה

ןתינ

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

תרדגה

תרירב

לדחמה

לכב

תע

,

ןיאו

ךרוצ

הליעפהל

שדחמ

תעב

תנקתה

תינסחמ

הספדה

השדח

.

1

.

חולב

הרקבה

,

ץחל

לע

ןצחלה

OK

)

רושיא

(

ידכ

חותפל

תא

םיטירפתה

.

2

.

חתפ

תא

םיטירפתה

םיאבה

:

תרדגה

תכרעמ

תורדגה

םירמוח

םילכתמ

תינסחמ

ויד

רוחש

וא

תוינסחמ

תוינועבצ

תרדגה

סלפמב

ךומנ

דואמ

3

.

רחב

תחאב