HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - אפשרויות צבע ידניות

background image

םייונישש

תורדגהב

הלא

ועצבתי

ךא

קרו

לע

ידי

םיחמומ

הקיפרגב

תינועבצ

.

6

.

ץחל

לע

תורשפאה

הספדה

ינוגב

רופא

ידכ

סיפדהל

ךמסמ

רוחשב

ינוגבו

רופא

.

שמתשה

תורשפאב

וז

ךרוצל

תספדה

יכמסמ

עבצ

םידעוימש

םוליצל

וא

החילשל

סקפב

.

ןתינ

םג

שמתשהל

תורשפאב

וז

ךרוצל

תספדה

יקתוע

הטויט

ידכ

ךוסחל

ייחב

תינסחמ

עבצה

.

7

.

ץחל

לע

ןצחלה

רושיא

.

תויורשפא

עבצ

תוינדי

שמתשה

תויורשפאב

עבצ

תוינדי

ןונוווכל

תויורשפאה

Neutral Grays

)

רופא

ילרטיינ

,(

Halftone

)

ינוג

םייניב

(

ו

-

Edge

Control

)

תרקב

הצק

(

רובע

טסקט

,

הקיפרג

םימוליצו

.

הלבט

9-1

תויורשפא

עבצ

תוינדי

רואית

הרדגה

תויורשפא

הרדגה

תרקב

הצק

הרדגהה

תרקב

הצק

תעבוק

תא

דוביע

תווצקה

.

תרקב

הצק

תללוכ

ינש

םיביכר

:

תמאתה

ינוג

םייניב

הדיכלו

.

תמאתה

ינוג

םייניב

הריבגמ

תא

תודח

תווצקה

.

הדיכל

תמצמצמ

תא

תועפשהה

לש

רושיי

יוקל

לש

יחטשמ

עבצ

לע

ידי

תריצי

הפיפח

הלק

םיילושב

לש

םיטקייבוא

םיכומס

.

תבשומ

-

תיבשמ

תא

הדיכלה

תאו

תדרפה

םיעבצה

המאתהב

.

תורשפאה

Light

)

לק

(

הרידגמ

תא

הדיכלה

המרל

תירעזמה

.

תמאתה

ינוג

םייניב

תלעפומ

.

Normal

)

ליגר

(

עבוק

תא

תרדגה

הדיכלה

המרב

תינוניב

.

תמאתה

ינוג

םייניב

תלעפומ

.

יברמ

איה

תרדגה

הדיכלה

הקזחה

רתויב

.

תמאתה

ינוג

םייניב

תלעפומ

.

111

קרפ

9

עבצ

HEWW

background image

הלבט

9-1

תויורשפא

עבצ

תוינדי

)

ךשמה

(

רואית

הרדגה

תויורשפא

הרדגה

ינוג

םייניב

תויורשפא

ינוג

םייניבה

תועיפשמ

לע

תוריהבה

היצולוזרהו

לש

טלפ

ינועבצ

.

קלח

-

קפסמ

תואצות

תובוט

רתוי

תספדהב

םיחטש

םילודג

יאלמו

עבצ

רפשמו

םימולצת

לע

-

ידי

תקלחה

ירבעמ

עבצ

םידח

.

רחב

תורשפאב

וז

רשאכ

שי

תובישח

תלבקל

יחטש

עבצ

םידיחא

םיקלחו

.

םיטרפ

-

ישומיש

טסקטב

הקיפרגו

םיכירצמה

םילדבה

םידח

ןיב

םיווק

וא

םיעבצ

וא

תונומתב

תוללוכה

סופד

רזוח

וא

םיטרפ

םיבר

.

רחב

תורשפאב

וז

רשאכ

שי

תובישח

תווצקל

םידח

םיטרפו

םינטק

.

רופא

ילרטיינ

הרדגהה

רופא

ילרטיינ

תעבוק

תא

הטישה

תריציל

יעבצ

רופא

םישמשמה

טסקטב

,

הקיפרג

םימוליצו

.

רוחש

דבלב

תקפהל

םיעבצ

םיילרטינ

)

רוחש

ינוגו

רופא

(

תועצמאב

רנוטה

רוחשה

דבלב

.

הלועפ

וז

החיטבמ

םיעבצ

םילרטינ

אלל

ימתכ

עבצ

.

הרדגה

וז

איה

הרדגהה

תיבטימה

רובע

םיכמסמ

םיפרגו

ינוגב

רופא

.

תורשפאה

העברא

םיעבצ

הקיפמ

םיעבצ

םיילרטינ

)

ינוג

רופא

רוחשו

(

לע

-

ידי

בוליש

לכ

תעברא

יעבצ

רנוטה

.

הטיש

וז

הקיפמ

םירבעמ

םיקלח

רתוי

םיעבצל

םירחא

ןכו

תא

עבצה

רוחשה

ההכה

רתויב

.

HEWW

ןונווכ

עבצ

112

background image

שומיש

תורשפאב

HP EasyColor

םא

התא

שמתשמ

להנמב

תספדמ

HP PCL 6 for Windows

,

תייגולונכט

HP EasyColor

רפשת

תיטמוטוא

תא

תוכיאה

לש

םיכמסמ

םיללוכה

ןכות

ברועמ

וספדויש

ךותמ

תוינכות

Microsoft Office

.

היגולונכט

וז

תקרוס

תא

םיכמסמה

המיאתמו

תיטמוטוא

םימולצת

תינבתב

JPEG

וא

PNG

םילולכה

םהב

.

תייגולונכט

HP EasyColor

תרפשמ

תא

לכ

הנומתה

תבב

-

תחא

,

םוקמב

קלחל

התוא

רפסמל

םיקלח

.

האצותה

איה

רופיש

תודיחאב

עבצה

תודחבו

םיטרפה

הספדהו

הריהמ

רתוי

.

םא

התא

שמתשמ

להנמב

ןקתה

תספדמה

HP Postscript

רובע

Mac

,

תייגולונכט