HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - הסכם רישיון למשתמש קצה

background image

ישילשה

םיללוכ

תונוישיר

םיקפסמש

תונימז

לש

דוק

רוקמ

)

ןוגכ

GNU General Public License

(

דוקו

רוקמה

םיאתמה

וניא

לולכ

הנכותב

,

ךילע

קודבל

יפדב

הכימתה

לש

רצומה

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

)

hp.com

(

תלבקל

עדימ

לע

תגשה

דוק

רוקמ

גוסמ

הז

.

2

.

תויוכז

יושיר

.

תויוכזה

תואבה

וקנעוי

ךל

יאנתב

אלמתש

רחא

לכ

םיאנתה

תוינתההו

לש

םכסה

EULA

הז

:

א

.

שומיש

.

HP

הקינעמ

ךל

ןוישיר

שמתשהל

קתועב

דחא

לש

תנכות

HP

" .

שומיש

"

ושוריפ

הנקתה

,

הקתעה

,

ןוסחא

,

הניעט

,

הלעפה

,

הגצה

,

וא

לכ

שומיש

רחא

תנכותב

HP

.

ךניא

יאשר

תונשל

תא

תנכות

HP

וא

תיבשהל

ןייפאמ

והשלכ

לש

יושיר

וא

הרקב

לש

תנכות

HP

.

םא

הנכות

וז

תקפוסמ

לע

-

ידי

HP

שומישל

םע

רצומ

הימדה

וא

הספדה

)

המגודל

,

םא

הנכותה

איה

להנמ

ןקתה

תספדמ

,

החשוק

,

וא

הבחרה

,(

ןתינ

שמתשהל

תנכותב

HP

םע

רצומ

הז

)

"

רצומ

HP

("

דבלב

.

תולבגה

תופסונ

לע

שומישה

תויושע

עיפוהל

דועיתב

שמתשמל

.

ךניא

יאשר

דירפהל

יקלח

םיביכר

תנכותמ

HP

ךרוצל

שומיש

.

ךניא

השרומ

ץיפהל

תא

תנכות

HP

.

ב

.

הקתעה

.

תוכזה

קיתעהל

השוריפ

התאש

יאשר

רוציל

יקתוע

יוביג

לש

תנכות

HP

,

יאנתב

לכש

קתוע

ליכמ

תא

לכ

תועדוה

ןיינקה

תוירוקמה

לש

תנכות

HP

השענשו

וב

שומיש

תורטמל

יוביג

דבלב

.

3

.

םיגורדש

.

ידכ

שמתשהל

תנכותב

HP

תקפוסמה

לע

-

ידי

HP

גורדשכ

,

ןוכדע

וא

תפסות

)

םלוכ

ןלהל

"

גורדש

"

,(

הליחת

ךילע

קיזחהל

ןוישירב

תנכותל

HP

תירוקמה

ההוזמה

לע

-

ידי

HP

המיאתמכ

גורדשל

.

הרקמב

ובש

גורדשה

אב

ףילחהל

תא

תנכות

HP

תירוקמה

,

אל

לכות

דוע

שמתשהל

תנכותב

HP

גוסמ

הז

.

םכסה

EULA

הז

לח

לע

לכ

גורדש

אלא

םא

HP

תקפסמ

םיאנת

םירחא

םע

גורדשה

.

הרקמב

לש

תושגנתה

ןיב

םכסה

EULA

הז

ןיבל

םיאנתה

םירחאה

,

ולוחי

םיאנתה

םירחאה

.

4

.

הרבעה

.

א

.

הרבעה

לש

דצ

ישילש

.

שמתשמ

הצקה

ירוקמה

לש

תנכות

HP

יאשר

עצבל

הרבעה

דח

-

תימעפ

לש

תנכות

HP

שמתשמל

הצק

רחא

.

לכ

הרבעה

לולכת

תא

לכ

יקלח

םיביכרה

,

הידמה

,

דועיתה

שמתשמל

,

םכסה

EULA

הז

,

םאו

םישי

,

תדועת

תוירוקמה

.

הרבעהה

אל

היהת

הרבעה

הפיקע

,

ןוגכ

רוגשמ

.

םדוק

הרבעהל

,

שמתשמ

הצקה

לבקמה

תא

הנכותה

תרבעומה

םיכסי

םכסהל

EULA

הז

.

תעב

הרבעהה

לש

תנכות

HP

,

ןוישירה

ךלש

עקופ

ןפואב

יטמוטוא

.

ב

.

תולבגה

.

ךניא

יאשר

ריכשהל

,

רוכחל

וא

ליאשהל

תא

תנכות

HP

וא

תא

שומישה

תנכותב

HP

שומישל

ףתושמ

ירחסמ

וא

שומישל

ירוביצ

.

ךניא

יאשר

עצבל

תרכשה

-

הנשמ

,

תוצקהל

וא

ריבעהל

לכב

ןפוא

רחא

תא

תנכות

HP

טעמל

ןפואב

טרופמה

שרופמב

םכסהב

EULA

הז

.

179

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

HEWW

background image

5

.

תויוכז

תויניינק

.

לכ

תויוכז

ןיינקה

ינחורה

הנכותב

דועיתבו

שמתשמל

ןה

תולעבב

HP

וא

היקפס

תונגומו

לע

-

יפ

קוח

,

תוברל

תויוכז

םירצוי

,

דוס

ירחסמ

,

טנטפ

,

יקוחו

םינמיס

םיירחסמ

,

םילחה

לע

-

יפ

קוח

.

ךניא

יאשר

ריסהל

לכ

טרפ

ההזמ

לש

רצומה

,

תעדוה

תויוכז

םירצוי

,

וא

הלבגה

תיניינק

הנכותהמ

.

6

.

הלבגה

לע

הסדנה

רוחאל

.

ךניא

יאשר

עצבל

הסדנה

רוחאל

,

הד

-

היצליפמוק

,

וא

קוריפ

לש

תנכות

HP

,

טעמל

קרו

הדימב

תוכזהש

תושעל

תאז

תישרומ

תרגסמב

קוחה

ימוקמה

.

7

.

המכסה

שומישל

םינותנב

.

HP

היפתושו

םיאשר

ףוסאל

שמתשהלו

עדימב

ינכט

קפסתש

סחיב

לא

)

i

(

שומישה

ךלש

הנכותב

וא

רצומב

HP

,

וא

)

ii

(

תקפסא

יתוריש

הכימת

הרושקה

הנכותל

וא

רצומל

HP

.

לכ

עדימ

גוסמ

הז

היהי

ףופכ

תוינידמל

תויטרפה

לש

HP. HP

אל

שמתשת

עדימב

גוסמ

הז

הרוצב

ההזתש

ךתוא

ןפואב

ישיא

,

דבלמ

ךרוצל

רופיש

שומישה

ךלש

וא

תקפסא

יתוריש

הכימת

.

8

.

תלבגה

תוירחא

.

ילבמ

לולכל

לכ

קזנ

לולעש

םרגיהל

לע

-

ךדי

,

ללכ

תוירחאה

לש

HP

היקפסו

תרגסמב

םכסה

EULA

הז

הפורתהו

הדיחיה

ךלש

תרגסמב

םכסה

EULA

הז

ולבגוי

םוכסל

םלושש

לע

-

ךדי

לעופב

רובע

רצומה

וא

ךסל

לש

5.00

רלוד

הרא

"

ב

,

יפל

הובגה

ןיבמ

םיינשה

.

הדימב

תיברמה

תרתומה

לע

-

יפ

קוח

,

םושב

הרקמ

אל

ואשי

HP

וא

היקפס

תוירחאב

םיקזנל

םידחוימ

,

םיירקמ

,

םיפיקע

,

וא

םייתאצות

)

ללוכ

םיקזנ

לש

ןדבוא

םיחוור

,

ןדבוא

םינותנ

,

שוביש

תוליעפה

תיקסעה

,

העיצפ

תינפוג

,

וא

ןדבוא

תויטרפ

(

םירושקה

לכב

ךרד

איהש

שומישל

הנכותב

וא

יאל

-

תלוכי

שמתשהל

הנכותב

,

םג

םא

HP

וא

היקפס

ועדוי

רבדב

תורשפאה

לש

קזנ

הזכ

םגו

םא

הפורתה

ליעלש

אל

גישת

תא

התילכת

תיתוהמה

.

תונידמ

/

םירוזא

םימיוסמ

וא

ימוחת

טופיש

םירחא

אל

םיריתמ

יא

-

הללכה

וא

הלבגה

לש

םיקזנ

םיירקמ

וא

םייתאצות

,

ןכלו

ןכתיי

הלבגההש

וא

יא

-

הללכהה

ליעלש

אל

ולוחי

ךילע

.

9

.

תוחוקל

לש

תלשממ

הרא

"

ב

.

הנכותה

החתופ

האולמב

ןומימב

יטרפ

.

לכ

תונכותה

ןה

תונכות

בשחמ

תוירחסמ

יפכ

עמתשמש

תונקתמ

השיכרה

תומישיה

.

םאתהב

ךכל

,

ףופכב

ל

-

US FAR 48 CFR 12.212

ו

-

DFAR 48 CFR

227.7202

,

שומיש

,

לופכש

הריסמו

לש

הנכותה

לע

-

ידי

וא

ידיל

תלשממ

הרא

"

ב

וא

ןלבק

הנשמ

לש

תלשממ

הרא

"

ב

םיפופכ

ךא

קרו

םיאנתל

תוינתהלו

םיטרופמה

םכסהב

ןוישיר

הז

שמתשמל

הצק

,

טעמל

םיאנתה

םידגונמה

םיקוחל

םיילרדפה

םילחה

ןיינעב

הז

.

10

.

תומיאת

יקוחל

אוציי

.

ךילע

לועפל

ףופכב

לכל

םיקוחה

,

םיללכה

תונקתהו

)

i

(

םילחש

לע

אוציי

וא

אוביי

לש

הנכותה

וא

)

ii

(

םיליבגמש

תא

שומישה

הנכותב

,

תוברל

תולבגמ

ןהשלכ

לע

תוטשפתה

לש

קשנ

יניערג

,

ימיכ

וא

יגולויב

.

11

.

הרימש

לע

תויוכז

.

HP

היקפסו

םירמוש

םמצעל

תא

לכ

תויוכזה

אלש

תוקנעומ

ךל

שרופמב

תרגסמב

םכסה

EULA

הז

.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

הרודהמ

04/09

HEWW

םכסה

ןוישיר

שמתשמל

הצק

180