HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

background image

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

HP PRODUCT

DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE

HP LaserJet 300 color M351a en HP LaserJet 400 color
M451nw, M451dn en M451dw

Eén jaar vervangend apparaat

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van

aankoop voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en

constructiefouten. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt

gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten repareren of vervangen.

Vervangende producten kunnen nieuw of zo goed als nieuw zijn.

HP garandeert u dat HP-software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven

genoemde periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de

programma-instructies als gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke

gebreken in kennis wordt gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de

software die als gevolg van dergelijke gebreken de programma-instructies niet kan uitvoeren.

HP kan de ononderbroken en probleemloze werking van HP-producten niet garanderen. Als HP niet

binnen een redelijke termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie

ervan is zoals overeengekomen in de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na

onmiddellijk retourneren van het product.

HP-producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren

als nieuw, of die incidenteel gebruikt zijn.

De garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende

onderhoud of een verkeerde kalibratie, (b) software, verbindingen, onderdelen of benodigdheden die

niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de

aangegeven omgevingsspecificaties voor het apparaat of (e) onjuiste voorbereiding of onjuist

onderhoud van de locatie.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE

GARANTIES EXCLUSIEF EN BESTAAT ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF

VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE

GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. Sommige landen/regio's, staten of

provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande

beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte garantie geeft u specifieke

juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat, per provincie of per

land/regio.

De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's of plaatsen waar HP ondersteuning biedt

voor dit product en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis

van plaatselijke normen. In verband met wettelijke regelgeving brengt HP geen wijzigingen aan in de

vormgeving of de functies van het product voor gebruik in een land/regio waarvoor het product

oorspronkelijk niet was bestemd.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR NATIONALE WETGEVING, ZIJN DE PROBLEEMOPLOSSINGEN

IN DEZE GARANTIEVERKLARING DE ENIGE TOEGESTANE OPLOSSINGEN. MET UITZONDERING

188

Bijlage B Service en ondersteuning

NLWW

background image

VAN HET HIERBOVEN BEPAALDE, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL

AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET KWIJTRAKEN VAN GEGEVENS, DIRECTE, SPECIALE

OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER INKOMSTENDERVING EN

GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE

VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/

regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de

bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE

GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN

TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

NLWW

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

189