HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet-printcartridge

background image

De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-
garantieverklaring voor de LaserJet-printcartridge

HP garandeert dat dit HP-product geen materiaal- en productiefouten bevat.

Deze garantie is niet van toepassing op producten die (a) zijn nagevuld, verbeterd, bijgewerkt of op

een andere manier aangepast, producten waarbij (b) problemen optreden als gevolg van verkeerd

gebruik, onjuiste opslag of vanwege gebruik in een andere omgeving dan aangegeven in de

printerspecificaties, of producten die (c) slijtage vertonen als gevolg van normaal gebruik.

Als u in aanmerking wilt komen voor garantie, moet u dit product retourneren aan de winkel waar u

het product hebt gekocht (voorzien van een beschrijving van het probleem en afdrukvoorbeelden) of

contact opnemen met HP Klantenondersteuning. HP zal het product vervolgens vervangen, indien het

product is beschadigd, of het aankoopbedrag vergoeden.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, IS DE BOVENGENOEMDE

GARANTIE EXCLUSIEF. HP BIEDT GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF

VOORWAARDEN, SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING EN WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF

VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR

EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN HP OF HAAR

LEVERANCIERS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE,

INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES), OF

ANDERE SCHADE, HETZIJ ONDER CONTRACT, DWANG OF ANDERSZINS.

DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT TOT

WAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE

WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PRODUCT MAAR ZIJN EEN

AANVULLING DAAROP.

190

Bijlage B Service en ondersteuning

NLWW