HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

background image

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DIT SOFTWAREPRODUCT IN GEBRUIK

NEEMT: Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("LVE")is een contract tussen (a) u (een

persoon of de organisatie die u vertegenwoordigt) en (b) Hewlett-Packard Company ("HP") die van

toepassing is op uw gebruik van het softwareproduct ("de Software"). Deze LVE is niet van toepassing

indien er een afzonderlijke licentieovereenkomst bestaat tussen u en HP of haar leveranciers van de

Software, inclusief een licentieovereenkomst in online documentatie. De term "Software" kan het

volgende omvatten: (i) bijbehorende media, (ii) een gebruikershandleiding en andere gedrukte

materialen en (iii) "online" of elektronische documentatie (samen "Gebruikersdocumentatie").

RECHTEN IN DE SOFTWARE WORDEN UITSLUITEND GEBODEN OP VOORWAARDE DAT U

AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN IN DEZE LVE. DOOR DE SOFTWARE TE

INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD

MET DE VOORWAARDEN IN DEZE LVE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LVE, ONTHOUD U

DAN VAN HET INSTALLEREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE.

ALS U DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT, MAAR NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LVE,

RETOURNEERT U DE SOFTWARE DAN BINNEN VEERTIEN DAGEN BIJ HET AANKOOPPUNT, WAAR

HET AANKOOPBEDRAG ZAL WORDEN GERESTITUEERD. ALS DE SOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD

OP, OF BESCHIKBAAR GEMAAKT MET, EEN ANDER HP PRODUCT, KUNT U HET VOLLEDIGE,

ONGEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN.

1.

SOFTWARE VAN DERDEN. De Software kan naast software van HP ("HP-software") software

bevatten onder licentie van derden ("Software van derden" en "Licentie van derden"). Enige

Software van derden wordt u in licentie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de

desbetreffende Licentie van derden. In het algemeen is de Licentie van derden te vinden in een

bestand met de naam "license.txt/licentie.txt" of "readme.txt/leesmij.txt". Neem contact op met

de HP-ondersteuning als u een Licentie van derden niet kunt vinden. Als de Licentie van derden

licenties omvat die voorzien in de beschikbaarheid van broncode (zoals de GNU General Public

License), en de desbetreffende broncode niet is opgenomen in de Software, kunt u op de pagina's

met productondersteuning van de website van HP (hp.com) kijken hoe u deze broncode verkrijgt.

2.

LICENTIERECHTEN. U hebt de volgende rechten, vooropgesteld dat u alle voorwaarden van deze

Eindgebruikersovereenkomst naleeft:

a. Gebruik. HP verleent u een licentie om één exemplaar van de HP-software te gebruiken.

"Gebruiken" betekent installeren, kopiëren, opslaan, laden, weergeven of de HP-software op

een andere manier gebruiken. U mag de HP-software niet wijzigen of enige licentie- of

besturingsfunctie van de HP-software uitschakelen. Als deze Software wordt geleverd door

HP voor Gebruik met een beeldbewerkings- of printproduct (als de Software bijvoorbeeld een

printerdriver, firmware of invoegtoepassing is), mag de HP-software alleen worden gebruikt

met dit product ("HP-product"). Aanvullende beperkingen voor Gebruik kunnen worden

vermeld in de Gebruikersdocumentatie. U mag geen onderdelen van de HP-software

scheiden voor Gebruik. U bent niet gerechtigd de HP-software te distribueren.

b. Kopiëren. Uw recht om te kopiëren houdt in dat u archief- of reservekopieën van de HP-

software mag maken, vooropgesteld dat op elke kopie alle oorspronkelijke kennisgevingen

van de HP-software betreffende eigendomsrechten worden aangegeven en dat de kopieën

alleen worden gebruikt als back-up.

3.

UPGRADES. U kunt HP-software die door HP is verstrekt als upgrade, update of aanvulling

(gezamenlijk "Upgrade") alleen gebruiken, als u beschikt over een licentie voor de originele HP-

192

Bijlage B Service en ondersteuning

NLWW

background image

software waarvan HP heeft aangegeven dat deze in aanmerking komt voor de Upgrade. Voor

zover de Upgrade in de plaats treedt van de originele HP-software, mag u dergelijke HP-software

niet langer gebruiken. Deze Eindgebruikersovereenkomst is van toepassing op elke Upgrade,

tenzij HP andere voorwaanden levert bij de Upgrade. In geval van een conflict tussen deze

Eindgebruikersovereenkomst en dergelijke andere voorwaarden, prevaleren de andere

voorwaarden.

4.

OVERDRACHT.

a. Overdracht aan derden. De eerste eindgebruiker van de HP-software mag de HP-software

eenmalig overdragen aan een andere eindgebruiker. Enige overdracht zal alle onderdelen,

media, Gebruikersdocumentatie, deze Eindgebruikersovereenkomst en, indien van

toepassing, het Certificaat van Authenticiteit omvatten. De overdracht mag niet een indirecte

overdracht zijn, zoals consignatie. Vóór de overdracht zal de eindgebruiker die de

overgedragen Software ontvangt, verklaren in te stemmen met de

Eindgebruikersovereenkomst. Bij overdracht van de HP-software wordt uw licentie

automatisch beëindigd.

b. Beperkingen. U mag de HP-software niet verhuren, leasen of lenen of de HP-software

gebruiken voor commerciële timesharing of kantoorgebruik. U mag de HP-software niet in

sublicentie geven, toewijzen of anderszins overdragen, behalve zoals uitdrukkelijk in de

Eindgebruikersovereenkomst is bepaald.

5.

EIGENDOMSRECHTEN. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software en

Gebruikersdocumentatie zijn eigendom van HP of haar leveranciers en worden beschermd bij

wet, met inbegrip van toepasselijke wetgeving betreffende auteursrechten, handelsgeheimen,

octrooien en handelsmerken. U bent niet gerechtigd enige productidentificatie, kennisgeving

betreffende auteursrecht of beperking van eigendomsrecht van de Software te verwijderen.

6.

BEPERKING VAN REVERSE ENGINEERING. U mag de HP-software niet reverse engineeren,

decompileren of demonteren, behalve indien en uitsluitend voor zover dit is toegestaan onder

toepasselijke wetgeving.

7.

TOESTEMMING VOOR GEGEVENSGEBRUIK. HP en haar dochterondernemingen mogen

technische gegevens verzamelen en gebruiken die u hebt verstrekt in relatie tot (i) uw Gebruik van

de Software of het HP-product, of (ii) de levering van ondersteuningsdiensten met betrekking tot de

Software of het HP-product. Op al dergelijke gegevens is het privacybeleid van HP van

toepassing. HP zal dergelijke informatie niet gebruiken in een vorm waarin u persoonlijk bent te

identificeren, behalve voor zover nodig om uw Gebruik te verbeteren of om

ondersteuningsdiensten te leveren aan u.

8.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Ongeacht enige schade die u mogelijk oploopt, zal de

volledige aansprakelijkheid van HP en haar leveranciers onder deze Eindgebruikersovereenkomst

en uw enige verhaalsmogelijkheid onder deze Eindgebruikersovereenkomst beperkt zijn tot het

bedrag dat u hebt betaald voor het Product, of U.S. $5.00 als dit meer is. VOOR ZOVER

TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING EN IN GEEN GEVAL ZULLEN HP OF HAAR

LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF

RESULTERENDE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE DOOR WINSTDERVING,

GEGEVENSVERLIES, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING, PERSOONLIJK LETSEL OF

VERLIES VAN PRIVACY) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE

SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS HP OF EEN

VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN

NLWW

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

193

background image

DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS DE BOVENGENOEMDE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET

AAN HET ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT. In sommige staten of andere jurisdicties is een

uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus de

bovenstaande uitsluiting of beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

9.

U.S. GOVERNMENT ALS KLANT. Software is volledig ontwikkeld op particuliere kosten. Alle

Software is commerciële computersoftware in de zin van de toepasselijke regelgeving voor

verwerving. Derhalve zijn overeenkomstig US FAR 48 CFR 12.212 en DFAR 48 CFR 227.7202

gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking van de Software door of voor de Amerikaanse

overheid of een onderaannemer van de Amerikaanse overheid uitsluitend onderworpen aan de

voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Eindgebruikersovereenkomst, met uitzondering van

voorwaarden die in strijd zijn met toepasselijke federale wetgeving.

10.

NALEVING VAN EXPORTWETTEN. U verklaart zich te houden aan alle wetten, regels en

regelgeving (i) die van toepassing zijn op de export of import van de Software, of (ii) die het

Gebruik van de Software beperken, met inbegrip van enige beperkingen in het kader van de

proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens.

11.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN. HP en haar leveranciers behouden zich alle rechten voor die

niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend in deze Eindgebruikersovereenkomst.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

194

Bijlage B Service en ondersteuning

NLWW