HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series Hjelp

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Brukerhåndbok

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 farge-M351 og
HP LaserJet Pro 400 farge-M451

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan

endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og

-tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Edition 1, 10/2014

Delenummer: CE955-91002

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel

Corporation i USA og andre land/regioner.

Java™ er et varemerke i USA for Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker

for Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er

registrerte merker i USA.

background image

Konvensjoner brukt i denne håndboken

TIPS:

Tips gir nyttige råd eller snarveier.

MERK:

Under Merk kan du lese viktig informasjon som hjelper deg til å forstå et konsept eller fullføre

en oppgave.

FORSIKTIG:

Forsiktig-meldinger indikerer fremgangsmåter du bør følge for å unngå å miste data

eller skade produktet.

ADVARSEL:

Advarsler varsler om spesielle fremgangsmåter du bør følge for å unngå personskade,

katastrofalt datatap eller omfattende skader på produktet.

NOWW

iii

background image

iv

Konvensjoner brukt i denne håndboken

NOWW

background image

Innhold

1 Grunnleggende produktinformasjon ................................................................................. 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Miljømessige funksjoner ............................................................................................................ 4
Tilgjengelighetsfunksjoner ......................................................................................................... 4
Produktoversikt ......................................................................................................................... 5

Forside .................................................................................................................... 5
Bakside .................................................................................................................... 6
Grensesnittkoblinger .................................................................................................. 6
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 7
Kontrollpaneloppsett .................................................................................................. 8

2 Kontrollpanelmenyer ........................................................................................................ 9

HPs webtjenester-menyen ........................................................................................................ 10
Rapporter-menyen .................................................................................................................. 11
Hurtigskjema-menyen .............................................................................................................. 12
Systemoppsett-menyen ............................................................................................................ 13
Service-menyen ...................................................................................................................... 18
Nettverksoppsett-menyen ......................................................................................................... 19

3 Programvare for Windows ............................................................................................. 21

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Windows ............................................................ 22
Velge riktig skriverdriver for Windows ...................................................................................... 22

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 24

UPD-installasjonsmodi ............................................................................... 24

Endre innstillingene for utskriftsjobber for Windows .................................................................... 25

Prioritet for utskriftsinnstillinger .................................................................................. 25
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 25
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 25
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 26

Fjerne skriverdriveren fra Windows .......................................................................................... 27
Verktøy som støttes for Windows .............................................................................................. 28

NOWW

v

background image

Andre Windows-komponenter og -verktøy .................................................................. 28

Programvare for andre operativsystemer ................................................................................... 28

4 Bruke produktet med Mac .............................................................................................. 29

Programvare for Mac ............................................................................................................. 30

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Mac .................................................... 30
Installere programvare for Mac-operativsystemer ......................................................... 30

Installere programvare for Mac-datamaskiner direkte koblet til produktet ......... 30
Installere programvare for Mac-datamaskiner i et kablet nettverk .................... 31

Konfigurere IP-adressen .............................................................. 31
Installere programvaren ............................................................. 31

Installere programvare for Mac-datamaskiner i et trådløst nettverk .................. 31

Koble produktet til et trådløst nettverk med WPS ved hjelp av
menyene på kontrollpanelet ........................................................ 32
Koble produktet til et trådløst nettverk med en USB-kabel ................ 32

Fjerne skriverdriveren fra Mac-operativsystemer .......................................................... 33
Prioritet for utskriftsinnstillinger for Mac ...................................................................... 33
Endre skriverdriverinnstillinger for Mac ...................................................................... 33

Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................. 33
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ....................................... 34
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet ........................................... 34

Programvare for Mac-datamaskiner ........................................................................... 34

HP Utility for Mac ..................................................................................... 34

Åpne HP Utility ......................................................................... 34
HP Utility-funksjoner ................................................................... 34

Verktøy som støttes for Mac ....................................................................... 35

HPs innebygde webserver .......................................................... 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 36

Grunnleggende utskriftsoppgaver med Mac .............................................................................. 37

Avbryte en utskriftsjobb med Mac ............................................................................. 37
Endre papirtype og -størrelse med Mac ...................................................................... 37
Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert papirstørrelse med
Mac ...................................................................................................................... 37
Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Mac ............................................. 38
Skrive ut en tittelside med Mac .................................................................................. 38
Bruke vannmerker med Mac ..................................................................................... 38
Skrive ut flere sider på ett ark i Mac .......................................................................... 39
Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift) med Mac ......................................... 39
Angi fargealternativer med Mac ............................................................................... 40

Bruke AirPrint ........................................................................................................................ 41

vi

NOWW

background image

Løse problemer med Mac ........................................................................................................ 42

5 Koble produktet til Windows .......................................................................................... 43

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ......................................................................................... 44
Koble til med USB .................................................................................................................. 44

CD-installering ........................................................................................................ 44

Koble til et nettverk med Windows ........................................................................................... 45

Støttede nettverksprotokoller ..................................................................................... 45
Installere produktet i et kablet nettverk med Windows .................................................. 45

Hente frem IP-adressen .............................................................................. 45
Installere programvaren ............................................................................ 46

Koble produktet til et trådløst nettverk med Windows (kun trådløse modeller) .................. 46

Koble produktet til et trådløst nettverk med WPS ........................................... 47
Koble produktet til et trådløst nettverk med WPS ved hjelp av menyene på
kontrollpanelet ......................................................................................... 47
Koble produktet til et trådløst nettverk med en USB-kabel ............................... 47
Installere programvaren for et trådløst produkt i nettverket ............................. 48

Konfigurere IP-nettverksinnstillinger med Windows ....................................................... 49

Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................... 49
Angi eller endre produktpassordet .............................................................. 49
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet .................... 49
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig ................................................. 50

6 Papir og utskriftsmateriale ............................................................................................. 51

Forstå papirbruk .................................................................................................................... 52
Endre skriverdriveren slik at den samsvarer med papirtypen og -størrelsen i Windows .................... 53
Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 54
Støttede papirtyper og skuffkapasitet ........................................................................................ 56
Legge i papir ......................................................................................................................... 59

Legge papir i Skuff 1 ............................................................................................... 59
Legge i skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) ..................................................................... 60

Konfigurere skuffer ................................................................................................................. 62

7 Skriverkassetter ............................................................................................................. 63

Informasjon om skriverkassett ................................................................................................... 64
Rekvisitavisning ...................................................................................................................... 65

Skriverkassettvisning ................................................................................................ 65

Administrere skriverkassetter .................................................................................................... 66

Endre innstillinger for skriverkassetter ......................................................................... 66

Skrive ut når en skriverkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden .... 66

NOWW

vii

background image

Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom via kontrollpanelet .......... 66
Skrive ut med EconoMode ......................................................................... 67

Lagre og resirkulere rekvisita .................................................................................... 67

Resirkulere rekvisita .................................................................................. 67
Lagring av skriverkassetter ......................................................................... 67
HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP .................. 68

HPs webområde mot forfalskning .............................................................................. 68

Utskiftingsinstruksjoner ............................................................................................................ 69

Skifte ut skriverkassettene ......................................................................................... 69

Løse problemer med rekvisita ................................................................................................... 73

Kontrollere skriverkassettene ..................................................................................... 73

Skrive ut statussiden for rekvisita ................................................................ 74
Tolke utskriftskvalitetssiden ......................................................................... 75
Kontrollere om skriverkassetten er skadet ..................................................... 75
Gjentatte feiltrykk ..................................................................................... 76

Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita ................................................................... 77

10.XXXX Rekvisitafeil ................................................................................ 77
Brukt <farge> er satt inn Trykk [OK] for å forts. ............................................ 77
Brukt <farge> i bruk ................................................................................. 77
Brukte rekvisita i bruk ................................................................................ 78
Cyan i feil posisjon ................................................................................... 78
Feil rekvisita ............................................................................................ 78
Fjern transportsikring fra <farge> kassett ..................................................... 78
Fjern transportsikring fra kassetter .............................................................. 78
Gul i feil posisjon ..................................................................................... 79
Ikke kompatibel <farge> ........................................................................... 79
Ikke støttet <farge> Trykk [OK] for å forts. ................................................... 79
Installer <farge> kassett ............................................................................ 79
Lite rekvisita ............................................................................................. 79
Lite toner i cyan kassett ............................................................................. 80
Lite toner i gul kassett ................................................................................ 80
Lite toner i magenta kassett ........................................................................ 80
Lite toner i svart kassett ............................................................................. 80
Magenta i feil posisjon ............................................................................. 80
Originalt HP-rekvisita satt inn ..................................................................... 81
Skifte ut <farge> ...................................................................................... 81
Svart i feil posisjon ................................................................................... 81
Svært lite cyan ......................................................................................... 81
Svært lite gul ........................................................................................... 82
Svært lite magenta ................................................................................... 82
Svært lite svart ......................................................................................... 82

viii

NOWW

background image

8 Utskriftsoppgaver ........................................................................................................... 85

Avbryte en utskriftsjobb ........................................................................................................... 86
Grunnleggende utskriftsoppgaver med Windows ....................................................................... 87

Åpne skriverdriveren med Windows .......................................................................... 87
Få hjelp for et utskriftsalternativ med Windows ........................................................... 87
Endre antallet eksemplarer som skrives ut, med Windows ............................................ 88
Lagre egendefinerte utskriftsinnstillinger for senere bruk med Windows .......................... 88

Bruke en utskriftssnarvei med Windows ....................................................... 88
Opprette utskriftssnarveier ......................................................................... 89

Forbedre utskriftskvaliteten med Windows .................................................................. 91

Velge sidestørrelsen med Windows ............................................................ 91
Velge en egendefinert sidestørrelse med Windows ....................................... 92
Velge papirtypen med Windows ................................................................ 92
Velge papirskuffen med Windows .............................................................. 92

Skrive ut på begge sider (tosidig) med Windows ........................................................ 93

Skrive ut på begge sider manuelt med Windows .......................................... 93
Skrive ut på begge sider automatisk med Windows ...................................... 94

Skrive ut flere sider per ark med Windows ................................................................. 96
Velge papirretning med Windows ............................................................................. 97
Angi fargealternativer med Windows ........................................................................ 98

Bruke HP ePrint .................................................................................................................... 100
Flere utskriftsoppgaver med Windows .................................................................................... 101

Skrive ut farget tekst som svart-hvitt (gråtoner) med Windows ...................................... 101
Skrive ut på forhåndstrykt brevhodepapir eller skjemaer med Windows ....................... 101
Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ........................... 103
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir med Windows ........................ 106
Skalere et dokument så det passer til papirstørrelsen med Windows ............................ 108
Legge til et vannmerke på et dokument med Windows ............................................... 109
Lage et hefte med Windows ................................................................................... 110

9 Farger .......................................................................................................................... 113

Justere farger ....................................................................................................................... 114

Endre fargetemaet for en utskriftsjobb ...................................................................... 114
Endre fargealternativer .......................................................................................... 115
Manuelle fargealternativer ..................................................................................... 115

Bruke alternativet HP EasyColor ............................................................................................. 117
Tilpasse farger etter dataskjermen .......................................................................................... 118

10 Administrere og vedlikeholde ..................................................................................... 119

Skrive ut informasjonssider .................................................................................................... 120

NOWW

ix

background image

Bruke HPs innebygde webserver ............................................................................................ 121

Åpne HPs innebygde webserver ............................................................................. 121
Funksjoner i HPs innebygde webserver .................................................................... 121

Bruke HP Web Jetadmin-programvare .................................................................................... 122
Sikkerhetsfunksjoner for produktet .......................................................................................... 122

Angi et systempassord ........................................................................................... 122

Økonomiske innstillinger ....................................................................................................... 123

Skrive ut med EconoMode ...................................................................................... 123
Modi for strømsparing ........................................................................................... 123

Angi dvalemodus ................................................................................... 123
Angi Slå av automatisk-forsinkelsen .......................................................... 123

Arkivutskrift .......................................................................................................... 124

Installere minne-DIMM-moduler .............................................................................................. 125

Installere minne-DIMM-moduler ............................................................................... 125
Aktivere minne ...................................................................................................... 128
Kontrollere installasjonen av DIMM-modulen ............................................................. 129
Tildeling av minne ................................................................................................. 129

Rengjøre produktet ............................................................................................................... 131
Produktoppdateringer ........................................................................................................... 131

11 Løse problemer ........................................................................................................... 133

Selvhjelp ............................................................................................................................. 134
Sjekkliste for løsing av generelle problemer ............................................................................. 135

Faktorer som påvirker produktytelsen ....................................................................... 136

Gjenopprette fabrikkinnstillinger ............................................................................................ 137
Tolke kontrollpanelmeldinger ................................................................................................. 138

Meldingstyper på kontrollpanelet ............................................................................ 138
Kontrollpanelmeldinger .......................................................................................... 138

10.XXXX Rekvisitafeil .............................................................................. 138
49 Feil Slå av og så på .......................................................................... 139
50.X V.elem.feil Slå av og så på .............................................................. 139
51.XX Feil Slå av og så på ...................................................................... 139
54.XX Feil Slå av og så på ...................................................................... 139
55.X Feil Slå av og så på ........................................................................ 140
57 Viftefeil Slå av og så på ..................................................................... 140
59.X Feil Slå av og så på ........................................................................ 140
79 Feil Slå av og så på .......................................................................... 140
79 Servicefeil Slå av og så på ................................................................. 141
Brukt <farge> er satt inn Trykk [OK] for å forts. .......................................... 141
Brukt <farge> i bruk ............................................................................... 141
Brukte rekvisita i bruk .............................................................................. 141

x

NOWW

background image

Cyan i feil posisjon ................................................................................. 142
Dør bak er åpen .................................................................................... 142
Enhetsfeil Trykk på [OK] .......................................................................... 142
Fastkjørt papir i <sted> ........................................................................... 142
Fastkjørt papir i skuff # Fjern fastkjørt papir, og deretterTrykk på [OK] .......... 142
Feil rekvisita .......................................................................................... 143
Feilutskrift Trykk på [OK] ......................................................................... 143
Fjern transportsikring fra <farge> kassett ................................................... 143
Fjern transportsikring fra kassetter ............................................................ 143
Frontdekslet er åpent .............................................................................. 143
Gul i feil posisjon ................................................................................... 144
Ikke kompatibel <farge> ......................................................................... 144
Ikke støttet <farge> Trykk [OK] for å forts. ................................................. 144
Installer <farge> kassett .......................................................................... 144
Legg i skuff # <TYPE> <STØRRELSE> ........................................................ 144
Legg i skuff <X> Trykk på [OK] for tilgjengelig media ................................. 145
Legg i skuff 1, vanlig <STØRRELSE> Rengjøringsmodus [OK] for start ........... 145
Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE> ........................................................ 145
Lite minne Trykk på [OK] ......................................................................... 145
Lite rekvisita ........................................................................................... 145
Lite toner i cyan kassett ........................................................................... 146
Lite toner i gul kassett .............................................................................. 146
Lite toner i magenta kassett ...................................................................... 146
Lite toner i svart kassett ........................................................................... 146
Magenta i feil posisjon ........................................................................... 146
Manuell mating <TYPE> <STØRRELSE> Trykk på [OK] for tilgjengelig media . 147
Manuell tosidig utskrift Legg i skuff <X> Trykk på [OK] ................................ 147
Originalt HP-rekvisita satt inn ................................................................... 147
Rengjør. . . ............................................................................................ 147
Skifte ut <farge> .................................................................................... 147
Svart i feil posisjon ................................................................................. 148
Svært lite cyan ....................................................................................... 148
Svært lite gul ......................................................................................... 148
Svært lite magenta ................................................................................. 149
Svært lite svart ....................................................................................... 149
Ugyldig driver Trykk på [OK] ................................................................... 149
Utskriftsfeil, trykk på OK. Hvis feilen fortsetter, slå av og deretter på ............. 150
Uventet størr. i skuff # Legg i <størrelse> Trykk på [OK] .............................. 150

Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ......................................................................... 151

Produktet henter ikke papir ..................................................................................... 151
Produktet henter flere papirark samtidig ................................................................... 151

NOWW

xi

background image

Unngå at papiret kjører seg fast .............................................................................. 151

Fjerne fastkjørt papir ............................................................................................................ 153

Steder for fastkjørt papir ........................................................................................ 153
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ................................................................................. 154
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 ................................................................................. 155
Fjerne fastkjørt papir i varmeelementområdet ............................................................ 156
Fjerne fastkjørt papir i utskuffen ............................................................................... 158
Fjerne fastkjørt papir i tosidigenheten (bare for modeller med tosidigenhet) .................. 158

Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 161

Bruke den riktige papirtypeinnstillingen i skriverdriveren ............................................ 161

Endre papirtypeinnstillingen for Windows ................................................. 161
Endre papirtypeinnstillingen for Mac ........................................................ 161

Justere fargeinnstillingene i skriverdriveren ............................................................... 162

Endre fargetemaet for en utskriftsjobb ....................................................... 162
Endre fargealternativer ........................................................................... 163

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner .......................................................... 163
Skrive ut et renseark .............................................................................................. 164
Kalibrere produktet til å justere fargene ................................................................... 164
Kontrollere skriverkassettene ................................................................................... 165

Skrive ut statussiden for rekvisita .............................................................. 166
Tolke utskriftskvalitetssiden ....................................................................... 167
Kontrollere om skriverkassetten er skadet ................................................... 167
Gjentatte feiltrykk ................................................................................... 168

Bruke den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine ........................... 168

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 170

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 170
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 171

Løse problemer med produkttilkoblingen ................................................................................. 172

Løse problemer med direkte tilkobling ...................................................................... 172
Løse nettverksproblemer ......................................................................................... 172

Dårlig fysisk tilkobling ............................................................................. 172
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ....................................... 172
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet ................................... 173
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift .......... 173
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................. 173
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert .......... 173
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil ..................... 173

Løse problemer med det trådløse nettverket ............................................................................. 174

Sjekkliste for trådløs tilkobling ................................................................................. 174
Kontrollpanelet viser meldingen: Produktets trådløsfunksjon har blitt slått av .................. 175
Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført ................................. 175

xii

NOWW

background image

Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen . . 175
Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble
flyttet ................................................................................................................... 175
Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet ........................................ 176
Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private
Network) .............................................................................................................. 176
Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk ............................................ 176
Det trådløse nettverket fungerer ikke ........................................................................ 177

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ......................................................... 178
Løse programvareproblemer for produktet med Mac ................................................................. 180

Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks ......................................................... 180
Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks ............................ 180
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks .... 180
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 181
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks etter at
driveren er valgt .................................................................................................... 181
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling .............................. 181

Tillegg A Rekvisita og tilbehør ......................................................................................... 183

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ..................................................................................... 184
Delenumre ........................................................................................................................... 184

Tillegg B Service og støtte ................................................................................................ 185

Hewlett-Packards begrensede garanti ..................................................................................... 186
HPs Premium Protection-garanti: Erklæring om begrenset garanti for LaserJet-skriverkassetter ......... 188
Data som lagres på skriverkassetten ....................................................................................... 189
Lisensavtale for sluttbruker ..................................................................................................... 190
OpenSSL ............................................................................................................................. 193
Kundestøtte ......................................................................................................................... 194
Pakke ned produktet ............................................................................................................. 195

Tillegg C Produktspesifikasjoner ...................................................................................... 197

Fysiske spesifikasjoner .......................................................................................................... 198
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og lydutslipp ................................................................ 198
Miljøspesifikasjoner .............................................................................................................. 198

Tillegg D Spesielle bestemmelser ...................................................................................... 199

FCC-bestemmelser ................................................................................................................ 200
Miljømessig produktforvaltningsprogram ................................................................................. 201

Miljøvern ............................................................................................................. 201
Ozonutslipp ......................................................................................................... 201

NOWW

xiii

background image

Strømforbruk ......................................................................................................... 201
Tonerforbruk ......................................................................................................... 201
Papirforbruk ......................................................................................................... 201
Plast .................................................................................................................... 201
HP LaserJet-utskriftsrekvisita ..................................................................................... 202
Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere ............................................ 202

USA og Puerto Rico ................................................................................ 202

Retur av mer enn én skriverkassett ............................................. 202
Returnere en ........................................................................... 202
Forsendelse ............................................................................ 202

Returer utenfor USA ................................................................................ 203

Papir ................................................................................................................... 203
Materialbegrensninger ........................................................................................... 203
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU .............................. 203
Kjemiske stoffer ..................................................................................................... 204
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) .............................. 204
Mer informasjon ................................................................................................... 205

Samsvarserklæring ............................................................................................................... 206
Samsvarserklæring (trådløse modeller) .................................................................................... 208
Sikkerhetserklæringer ........................................................................................................... 210

Lasersikkerhet ....................................................................................................... 210
Kanadiske DOC-bestemmelser ................................................................................ 210
VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 210
Instruksjoner for strømledning .................................................................................. 210
Erklæring om strømledning (Japan) .......................................................................... 210
EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 211
Lasererklæring for Finland ...................................................................................... 211
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 212
Stofftabell (Kina) ................................................................................................... 212
Erklæring om restriksjoner for farlige stoffer (Tyrkia) .................................................. 212
Erklæring om restriksjon for farlige stoffer (Ukraina) ................................................... 212

Tilleggserklæringer for trådløse produkter ............................................................................... 213

FCC-samsvarserklæring – USA ................................................................................ 213
Erklæring for Australia ........................................................................................... 213
ANATEL-erklæring for Brasil ................................................................................... 213
Erklæringer for Canada ......................................................................................... 213
Forskriftsmerknad for EU ........................................................................................ 213
Merknad for bruk i Frankrike .................................................................................. 214
Merknad for bruk i Russland ................................................................................... 214
Erklæring for Korea ............................................................................................... 214
Erklæring for Taiwan ............................................................................................. 215

xiv

NOWW

background image

Vietnam Telecom kablet/trådløs-merking for godkjente produkter av ICTQC-typen ........ 215

Stikkordregister ................................................................................................................ 217

NOWW

xv

background image

xvi

NOWW

background image

1 Grunnleggende