HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Stikkordregister

background image

Stikkordregister

A

advarsler iii

AirPrint 36, 41

akustiske spesifikasjoner 198

antiforfalskning rekvisita 68

arkivinnstilling 18

automatisk veksling, innstilling 19

av/på-knapp 5

avbryte

utskriftsjobb 86

avhending ved endt levetid 203

avinstallere Mac-programvare 33

avinstallere Windows-

programvare 27

B

bakdeksel, finne 6

batterier er inkludert 203

bestille

rekvisita og ekstrautstyr 184

bestille rekvisita

webområder 183

bildekvalitet

arkivinnstilling 18

løse 161

brannmur 46

brevhodepapir

utskrift (Windows) 101

C

Courier-skriftinnstillinger 17

D

dataark for materialsikkerhet

(MSDS - Material Safety Data

Sheet) 204

Den europeiske union, avhending

av avfall 203

DIMM-moduler

bekrefte installasjon 129

installere 125

dobbeltsidig utskrift (tosidig)

Mac 39

dokumentkonvensjoner iii

dokumentmater

finne 5

drivere

endre innstillinger (Mac) 33

endre innstillinger (Windows)

25

endre papirtyper og -størrelser

53

forbruksside 11, 120

forhåndsinnstillinger (Mac) 38

innstilling 25

innstillinger (Mac) 38

innstillinger (Windows) 87

som støttes (Windows) 22

universal 24

dupleksutskrift (dobbeltsidig)

innstillinger (Windows) 93

dvaleforsinkelse

aktivere 123

deaktivere 123

E

EconoMode-innstilling 67, 123

egendefinerte utskriftsinnstillinger

(Windows) 88

egendefinert papirstørrelse,

innstillinger

Macintosh 37

eksemplarer

endre antall (Windows) 88

ekstrautstyr

bestille 184

elektriske spesifikasjoner 198

elektronisk støtte 194

endre størrelse på dokumenter

Macintosh 37

Windows 108

ePrint

aktivere eller deaktivere 10

etiketter

skrive ut på (Windows) 103

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette

137

fabrikkstandarder, gjenopprette

18

faks

fabrikkinnstillinger,

gjenopprette 137

farge

halvtonealternativer 116

justering 114

Kantkontroll 116

utskrift sammenlignet med

skjerm 118

fargealternativer

angi (Windows) 98

HP EasyColor (Windows) 117

fargebrukslogg 11, 120

fargeinnstillinger

justere 162

fargejustering, kalibrere 164

farger

kalibrering 13

Nøytrale gråtoner 116

skrive ut i gråtoner (Windows)

101

tilpasse 118

fastkjørt papir

papirbane, fjerne 156

spore antall 11, 120

NOWW

Stikkordregister

217

background image

steder 153

utskuff, fjerne 158

årsaker til 151

feil

programvare 178

feil, gjentatte 76, 168

feilmeldinger, kontrollpanel 138

feilsøking

fastkjørt papir 151, 153

gjentatte feiltrykk 76, 168

kontrollpanelmeldinger 138

Mac-problemer 180

nettverksproblemer 172

problemer med direkte

tilkobling 172

Finsk sikkerhetsbestemmelse for

laser 211

fjerne Mac-programvare 33

fjerne Windows-programvare 27

flere sider per ark 39

skrive ut (Windows) 96

forbruksside 11, 120

forfalskninger rekvisita 68

forhåndsinnstillinger (Mac) 38

forhåndstrykt papir

utskrift (Windows) 101

forsiktig iii

frakte produktet 195

frontdeksel, finne 5

fysiske spesifikasjoner 198

første side

bruke annet papir 38

skrive ut på annet papir

(Windows) 106

G

garanti

lisens 190

produkt 186

skriverkassetter 188

gjenopprette standard

fabrikkinnstillinger 137

gjenopprette standardinnstillinger

18

gjentatte feil, feilsøking 76, 168

gjentatte feiltrykk, feilsøking 76,

168

grensesnittporter

typer inkludert 6

gråtoner

skrive ut (Windows) 101

H

hefter

lage (Windows) 110

hente frem

IP-adresse 45

hjelp

utskriftsalternativer (Windows)

87

HP Web Jetadmin 122

HP Customer Care 194

HP Easy Color

bruke 117

deaktivere 117

HP ePrint

aktivere eller deaktivere 10

beskrivelse 35

HP ePrint, bruke 100

HPs innebygde webserver 28

HPs webområde mot svindel 68

HPs webtjenester, aktivere 100

HPs webtjenester-menyen 10

HP Universal Print Driver 24

HP Utility 34

HP Utility for Mac 34

HP-UX-programvare 28

I

ikke fra HP, rekvisita 68

innebygd webserver (EWS)

funksjoner 121

tildele passord 122

innskuff

finne 5

legge i 59

innstillinger

drivere 25

drivere (Mac) 33

driverforhåndsinnstillinger

(Mac) 38

fabrikkinnstillinger,

gjenopprette 137

gjenopprette standardverdier

18

nettverksrapport 11, 120

prioritet 25, 33

Systemoppsett, meny 13

innstillinger i kategorien Farge 40

installere

produkt i kablede nettverk 45

programvare, kablede

nettverk 46

programvare, USB-tilkoblinger

44

IP-adresse

hente frem 45

konfigurere 31

J

Japansk VCCI-erklæring 210

Jetadmin, HP Web 122

K

kalibrere farger 13

Kanadiske DOC-bestemmelser

210

Kantkontroll 116

kassetter

garanti 188

ikke fra HP 68

lagring 67

resirkulere 67

resirkulering 202

skifte ut 69

statusside for rekvisita 11, 120

koble til et trådløst nettverk 46

koblingshastighetsinnstillinger 50

konfigurasjonsside 11, 120

konfigurere

IP-adresse 31

kontrast

skjerm, kontrollpanel 14

kontrollpanel

finne 5

HPs webtjenester-menyen 10

innstillinger 25, 33

meldinger, feilsøking 138

meldingstyper 138

menyoversikt, skrive ut 11,

120

Nettverkskonfig. meny 19

Rapporter-menyen 11

Service-menyen 18

skjermkontrast 14

språk 13

Systemoppsett-menyen 13

konvensjoner, dokument iii

Koreansk EMC-erklæring 211

218

Stikkordregister

NOWW

background image

krøll, papir

innstillinger 18

kundestøtte

elektronisk 194

pakke ned produktet 195

kvalitet

arkivinnstilling 18

L

lagring

skriverkassetter 67

lasersikkerhetserklæringer 210,

211

laste ned programvare

utskriftssystem 21

legge i papir

innskuff 59

liggende papirretning

velge, Windows 97

Linux 28

Linux-programvare 28

lisens, programvare 190

løse

nettverksproblemer 172

problemer med direkte

tilkobling 172

M

Mac

driverinnstillinger 33, 38

endre papirtyper og -størrelser

37

fjerne programvare 33

HP Utility 34

operativsystemer som støttes

30

problemer, feilsøking 180

Macintosh

endre størrelse på dokumenter

37

kundestøtte 194

Macintosh-driverinnstillinger

egendefinert papirstørrelse 37

vannmerker 38

materialbegrensninger 203

meldinger, kontrollpanel 138

meny

Hurtigskjema 12

menyer, kontrollpanel

HPs webtjenester 10

Nettverkskonfig. 19

oversikt, utskrift 11, 120

Rapporter 11

Service 18

Systemoppsett 13

merk iii

miljømessige funksjoner 4

miljømessig forvaltningsprogram

201

minne

bekrefte installasjon 129

delenummer 184

inkludert 2

installere 125

permanente ressurser 129

minnebrikke, skriverkassett

beskrivelse 189

motor, rense 131

N

nettverk

HP Web Jetadmin 122

innstillinger 19

innstillinger, endre 49

innstillinger, vise 49

koblingshastighetsinnstillinger

50

konfigurasjonsside 11, 120

modeller som støtter 2

passord, angi 49

passord, endre 49

rapport om innstillinger 11,

120

nettverk, kablede

installere produktet 45

nettverksadministrasjon 49

Nettverkskonfig. meny 19

nettverksport

finne 6

type inkludert 6

n-opp-utskrift 39

velge (Windows) 96

notatbokpapir, utskrift 12

noteark, utskrift 12

Nøytrale gråtoner 116

O

omslagssider

skrive ut på annet papir

(Windows) 106

operativsystemer som støttes 22,

30

overtrykk 116

P

pakke ned produktet 195

pakke produktet 195

papir

egendefinert størrelse,

Macintosh-innstillinger 37

fastkjørt 151

første og siste side, bruke annet

papir 106

første side 38

innstillinger for krøll 18

omslag, bruke annet papir

106

sider per ark 39

skrive ut på forhåndstrykt

brevhodepapir eller skjemaer

(Windows) 101

standardinnstillinger 13

standardstørrelse for skuff 62

størrelser som støttes 54

velge 163

papir, bestille 184

papir, spesial

skrive ut på (Windows) 103

papirbane

fastkjørt papir, fjerne 156

papirhentingsproblemer

løse 151

papirretning

velge, Windows 97

papirstørrelse

endre 53

papirstørrelser

velge 91

velge egendefinert 92

papirtyper

endre 53, 161

velge 92

PCL-drivere 22

universal 24

PCL-skriftliste 11, 120

permanente ressurser 129

porter

typer inkludert 6

prioritet, innstillinger 25, 33

NOWW

Stikkordregister

219

background image

problemløsing

ingen respons 170

sakte respons 171

produktet inneholder ikke

kvikksølv 203

programvare

avinstallere for Windows 27

avinstallere Mac 33

HP Utility 34

innebygd webserver 28

innstillinger 25, 33

installere, kablede nettverk 46

installere, USB-tilkoblinger 44

Linux 28

operativsystemer som støttes

22, 30

problemer 178

programvarelisensavtale 190

Solaris 28

UNIX 28

webområder 21

Windows 28

programvare for utskriftssystem

21

PS-emuleringsdrivere 22

PS-skriftliste 11, 120

R

rapporter

utskriftskvalitetsside 11, 120

Rapporter-menyen 11

rekvisita

bestille 183, 184

forfalskning 68

ikke fra HP 68

resirkulere 67

resirkulering 202

status, vise med HP Utility 34

rengjøre 131

papirbane 164

resirkulere 4

HP Retur- og miljøprogram for

HP-skriverrekvisita 202

resirkulere rekvisita 67

resirkulering 202

ressurssparing 129

ruteark, utskrift 12

S

samsvarserklæring 206

service

pakke ned produktet 195

Service-menyen 18

serviceside 11, 120

sideantall 11, 120

sider per ark 39

velge (Windows) 96

sider per minutt 2

sidestørrelser

skalere dokumenter til

(Windows) 108

sikkerhetserklæringer 210, 211

siste side

skrive ut på annet papir

(Windows) 106

sjekklister, utskrift 12

skalere dokumenter

Macintosh 37

Windows 108

skifte

skriverkassett 69

skjemaer

utskrift (Windows) 101

skjermkontrast, innstilling 14

skrifter

Courier-innstillinger 17

DIMM-moduler, installere 125

lister, skrive ut 11, 120

permanente ressurser 129

skriverdriver

konfigurere trådløst nettverk

48

skriverdrivere

velge 168

skriverdrivere (Mac)

endre innstillinger 33

innstillinger 38

skriverdrivere (Windows)

endre innstillinger 25

innstillinger 87

som støttes 22

skriverkassetter

delenumre 64, 184

garanti 188

ikke fra HP 68

kontrollere for skader 75, 167

lagring 67

minnebrikker 189

resirkulering 67, 202

skifte ut 69

spak for deksel, finne 5

statusside for rekvisita 11, 120

skriverkassetter, tilgang 5

skrive ut på begge sider

innstillinger (Windows) 93

skuff, ut

fastkjørt papir, fjerne 158

finne 5

skuff, utmating

utvidelse for legal 5

skuff 1

fastkjørt papir, fjerne 154

finne 5

innstillinger 13

tosidig utskrift 39

skuff 2

finne 5

innstillinger 13

kapasitet 5

Skuff 2

fastkjørt papir, fjerne 155

skuff 3

delenummer 184

finne 5

kapasitet 5

skuffer

fastkjørt papir, fjerne 155

finne 5

inkludert 2

innstillinger 13

standard papirstørrelse 62

tosidig utskrift 39

velge (Windows) 92

snarveier (Windows)

bruke 88

opprette 89

Solaris-programvare 28

spak for kassettdeksel, finne 5

spare ressurser, minne 129

spesialpapir

skrive ut på (Windows) 103

spesifikasjoner

elektriske og akustiske 198

fysiske 198

språk, kontrollpanel 13

standardinnstillinger,

gjenopprette 137

standardinnstillinger, tilbakestille

18

220

Stikkordregister

NOWW

background image

status

HP Utility for Mac 34

rekvisita, skrive ut rapport 11,

120

statusside for rekvisita 11, 120

skrive ut 74, 166

strøm

forbruk 198

strømknapp 5

strømtilkobling, finne 6

størrelser, utskriftsmateriale

standard, innstilling 13

størrelsesspesifikasjoner, produkt

198

støtte

elektronisk 194

pakke ned produktet 195

støttet papir 54

stående papirretning

velge, Windows 97

Systemoppsett, meny 13

T

TCP/IP

innstillinger 19

teknisk støtte

elektronisk 194

pakke ned produktet 195

tilbehør

bestille 183

tilkobling

løse problemer 172

USB 44

tilpasse farger 118

tips iii

tittelsider

skrive ut (Mac) 38

tonerkassetter. Se skriverkassetter

tosidig utskrift

innstillinger (Windows) 93

transparenter

skrive ut på (Windows) 103

trådløsknapp

finne 5

trådløs nettverkstilkobling 46

trådløst nettverk

installere driveren 48

konfigurere USB 32, 47

konfigurere WPS 32, 47

U

universal print driver 24

UNIX 28

UNIX-programvare 28

USB

konfigurere trådløst nettverk

32, 47

USB-kabel, delenummer 184

USB-konfigurasjon 44

USB-port

finne 6

hastighetsinnstillinger 18

type inkludert 6

utskrift

innstillinger (Mac) 38

innstillinger (Windows) 87

utskriftsjobb

avbryte 86

utskriftskvalitet

arkivinnstilling 18

forbedre 161

forbedre (Windows) 91

utskriftskvalitetsside

skrive ut 75, 167

tolke 75, 167

utskriftsmateriale

egendefinert størrelse,

Macintosh-innstillinger 37

første side 38

sider per ark 39

som støttes 54

standardinnstillinger 13

utskuff

fastkjørt papir, fjerne 158

finne 5

V

vannmerker 38

legge til (Windows) 109

varmeelement

fastkjørt papir, fjerne 156

W

Webområde mot svindel 68

webområder

bestille rekvisita 183

dataark for materialsikkerhet

(MSDS – Material Safety Data

Sheet) 204

kundestøtte 194

Macintosh-kundestøtte 194

programvare, laste ned 21

universal print driver 24

Webområder 28

HP Web Jetadmin, laste ned

122

Web-områder

forfalskningsrapporter 68

Webutskrift

HP ePrint 35

Windows

drivere som støttes 22

driverinnstillinger 25

programvarekomponenter 28

støtte for operativsystemer 22

universal print driver 24

WPS

konfigurere trådløst nettverk

32, 47

Å

åpne skriverdrivere (Windows)

87

NOWW

Stikkordregister

221

background image

222

Stikkordregister

NOWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-91002*

*CE955-91002*

CE955-91002