HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)

background image

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego
(EULA)

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEGO

OPROGRAMOWANIA: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową

pomiędzy (a) Użytkownikiem (osobą fizyczną lub osobą prawną, której jest on przedstawicielem) oraz

(b) firmą Hewlett-Packard Company („HP”). Umowa ta określa warunki korzystania z oprogramowania

(„Oprogramowanie”). Ta umowa licencyjna nie ma zastosowania, jeżeli obowiązuje oddzielna

umowa licencyjna na Oprogramowanie zawarta przez Użytkownika z firmą HP lub jej dostawcami,

w tym umowa licencyjna dołączona do dokumentacji elektronicznej. Termin „Oprogramowanie”

oznacza (i) związane z oprogramowaniem nośniki, (ii) podręcznik użytkownika i inne materiały

drukowane oraz (iii) dokumentację dostępną w Internecie lub w postaci elektronicznej (wspólnie

nazywaną „Dokumentacją użytkownika”).

PRAWA DO OPROGRAMOWANIA SĄ UDZIELANE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZGODY

NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. INSTALACJA, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB

UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB ŚWIADCZY O ZGODZIE UŻYTKOWNIKA NA

WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA TYCH WARUNKÓW

LICENCJI NIE ZEZWALA SIĘ NA INSTALACJĘ I POBIERANIE OPROGRAMOWANIA LUB UŻYWANIE

GO W INNY SPOSÓB. JEŻELI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE, ALE UŻYTKOWNIK

NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ LICENCJI, NALEŻY ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU JEGO

ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU CENY ZAKUPU; JEŻELI OPROGRAMOWANIE JEST

196

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW

background image

ZAINSTALOWANE W INNYM PRODUKCIE HP LUB UDOSTĘPNIONE WRAZ Z TAKIM PRODUKTEM,

UŻYTKOWNIK MOŻE ZWRÓCIĆ CAŁY, NIEUŻYWANY PRODUKT.

1.

OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM. W skład Oprogramowania, oprócz firmowego

oprogramowania HP (zwanego dalej „Oprogramowaniem HP”), może także wchodzić

oprogramowanie na licencji innych producentów (zwane dalej „Oprogramowaniem innego

producenta” i „Licencją innego producenta”). Licencja na wszelkie Oprogramowanie innego

producenta jest udzielana Użytkownikowi na warunkach określonych w odpowiedniej Licencji

innego producenta. Licencja innego producenta znajduje się na ogół w pliku o nazwie

„license.txt” lub „readme”. Jeśli Użytkownik nie może znaleźć Licencji innego producenta, winien

skontaktować się z działem pomocy technicznej HP. Jeśli Licencja innego producenta obejmuje

licencje zapewniające dostępność kodu źródłowego (takie jak Ogólna licencja publiczna GNU),

a odpowiedni kod źródłowy nie został dołączony do Oprogramowania, należy sprawdzić strony

poświęcone pomocy technicznej do produktu w serwisie internetowym HP (hp.com), aby się

dowiedzieć, jak uzyskać taki kod źródłowy.

2.

PRAWA LICENCYJNE. Użytkownik będzie mieć następujące prawa przy założeniu, że będzie

przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy EULA:

a. Użytkowanie. Firma HP udziela licencji na użytkowanie jednego egzemplarza niniejszego

Oprogramowania HP. „Użytkowanie” oznacza instalowanie, kopiowanie, przechowywanie,

ładowanie, wykonywanie, wyświetlanie lub używanie w inny sposób Oprogramowania HP.

Użytkownik nie może modyfikować Oprogramowania HP ani wyłączać żadnej z funkcji

licencyjnych lub kontrolnych Oprogramowania HP. Jeśli Oprogramowanie jest dostarczane

przez HP w celu Użytkowania wraz z produktem do przetwarzania obrazu lub drukowania

(np. jeśli Oprogramowanie jest sterownikiem drukarki, oprogramowaniem układowym lub

modułem dodatkowym), Oprogramowanie HP może być używane tylko z takim produktem

(zwanym dalej „Produktem HP”). Dodatkowe ograniczenia dotyczące Użytkowania mogą

występować w Dokumentacji użytkownika. Użytkownik nie może oddzielać elementów

składowych Oprogramowania HP w celu ich Użytkowania. Użytkownik nie ma prawa do

dystrybucji Oprogramowania HP.

b. Kopiowanie. Prawo do kopiowania oznacza, że Użytkownik może tworzyć kopie

archiwalne lub zapasowe Oprogramowania HP przy założeniu, że każda kopia zawiera

wszystkie firmowe uwagi dołączane do oryginalnego Oprogramowania HP i jest używana

tylko w celu tworzenia kopii zapasowych.

3.

AKTUALIZACJE. Aby móc Użytkować Oprogramowanie HP dostarczone przez HP jako

uaktualnienie, aktualizacja lub uzupełnienie (zwane dalej łącznie „Aktualizacją”), Użytkownik

musi najpierw uzyskać licencję na oryginalne Oprogramowanie HP określone przez HP jako

uprawnione do Aktualizacji. W zakresie, w jakim Aktualizacja zastępuje oryginalne

Oprogramowanie HP, Użytkownik nie może już dłużej używać takiego Oprogramowania HP.

Niniejsza Umowa EULA dotyczy każdej Aktualizacji, chyba że HP dostarczy wraz z Aktualizacją

inne warunki. W przypadku konfliktu między niniejszą Umową EULA a takimi innymi warunkami

rozstrzygające znaczenie mają te ostatnie.

PLWW

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)

197

background image

4.

PRZEKAZYWANIE.

a. Przekazywanie innemu podmiotowi. Początkowy użytkownik Oprogramowania HP może

jednorazowo przekazać Oprogramowanie HP innemu użytkownikowi. Przekazać należy

wszystkie elementy składowe, nośniki, Dokumentację użytkownika, niniejszą Umowę EULA

oraz, w razie potrzeby, Certyfikat autentyczności. Przekazanie nie może nastąpić w sposób

pośredni, na przykład przesyłką. Przed przekazaniem użytkownik odbierający

przekazywane Oprogramowanie musi wyrazić zgodę na warunki niniejszej Umowy EULA.

W chwili przekazania Oprogramowania HP licencja Użytkownika natychmiast wygasa.

b. Ograniczenia. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać

Oprogramowania HP ani używać tego oprogramowania w celach komercyjnego

udostępniania na określony czas lub na użytek biurowy. Użytkownik nie może udzielać

sublicencji na Oprogramowanie HP, cedować go ani w inny sposób przekazywać, poza

przypadkami w wyraźny sposób określonymi w niniejszej Umowie EULA.

5.

PRAWA WŁASNOŚCI. Wszystkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania

i Dokumentacji użytkownika są własnością HP lub jego dostawców i są chronione prawnie, w tym

obowiązującymi prawami autorskimi, przepisami dotyczącymi tajemnicy handlowej i znaków

towarowych oraz prawem patentowym. Użytkownik nie może usuwać z Oprogramowania

żadnych oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich ani informacji

o ograniczeniach wynikających z praw własności.

6.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ODTWARZANIA KODU ŹRÓDŁOWEGO. Użytkownik nie może

odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania HP

z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dopuszczane przez obowiązujące prawo, i tylko w takim

zakresie.

7.

ZGODA NA UŻYWANIE DANYCH. HP i jego podmioty stowarzyszone mogą gromadzić

i wykorzystywać informacje techniczne dostarczane przez Użytkownika w związku z (i)

Używaniem przez niego Oprogramowania lub Produktu HP lub ze (ii) świadczeniem usług

pomocy technicznej do Oprogramowania lub Produktu HP. Wszystkie takie informacje będą

chronione zgodnie z zasadami HP dotyczącymi ochrony danych osobowych. HP nie będzie

wykorzystywać takich informacji w sposób, który doprowadzi do identyfikacji Użytkownika, poza

przypadkami, gdy będzie to niezbędne w celu ułatwienia Użytkowania lub świadczenia usług

pomocy technicznej.

8.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Niezależnie od szkód poniesionych przez

Użytkownika, całkowity zakres odpowiedzialności HP i jego dostawców w związku z niniejszą

Umową EULA oraz jedyne zadośćuczynienie wynikające z niniejszej Umowy EULA ogranicza się

do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za Produkt lub kwoty 5 USD, zależnie od

tego, która z tych kwot jest większa. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO HP ANI JEGO DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU

PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NADZWYCZAJNE,

PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE (W TYM ZA SZKODY W POSTACI UTRATY

ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, URAZÓW CIAŁA

LUB UTRATY PRYWATNOŚCI) ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYWANIEM LUB

BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI HP LUB

KTÓRYKOLWIEK Z JEGO DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH

SZKÓD I NAWET JEŚLI OPISANE WYŻEJ ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE SPEŁNIA SWOJEGO

ZASADNICZEGO CELU. Niektóre stany lub inne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub

198

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW

background image

ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze, tak więc powyższe

ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Użytkownika.

9.

KLIENCI Z ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie

opracowano wyłącznie z wykorzystaniem funduszy prywatnych. Całość Oprogramowania

stanowi komercyjne oprogramowanie komputerowe w rozumieniu odpowiednich przepisów

dotyczących zakupów publicznych. Tym samym na mocy przepisów US FAR 48 CFR 12.212

i DFAR 48 CFR 227.720 użytkowanie, kopiowanie i ujawnianie Oprogramowania przez

Administrację Publiczną Stanów Zjednoczonych lub jej podwykonawców podlega wyłącznie

warunkom określonym w niniejszej Umowie EULA, z wyjątkiem postanowień pozostających

w sprzeczności ze stosownymi i obowiązkowymi przepisami federalnymi.

10.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI. Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich

praw, zasad i przepisów (i) dotyczących eksportu i importu Oprogramowania lub (ii)

ograniczających Używanie Oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących

rozpowszechniania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej.

11.

ZASTRZEŻENIE PRAW. HP i jego dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, których nie

udzielono Użytkownikowi wyraźnie na mocy niniejszej Umowy EULA.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Wer. 04/09

PLWW

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA)

199