HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - เลือกตัวเลือกสีโดยใช้ Windows

background image

เลือกตัวเลือกสีโดยใช

Windows

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ สี

4.

คลิกชองทําเครื่องหมาย

HP EasyColor เพื่อยกเลิก

5.

ในสวน ตัวเลือกสี คลิกตัวเลือก ดวยตนเอง แลวคลิกปุม การตั้งคา

6.

ปรับการตั้งคาทั่วไปสําหรับการควบคุมขอบ และการตั้งคาสําหรับขอความ กราฟิก และภาพถาย

96

บท

8 งานพิมพ

THWW

background image

ใช