HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - เปิดหรือปิดการตั้งค่าเมื่อน้อยมากจากแผงควบคุม

background image

เปิดหรือปิดการตั้งคาเมื่อนอยมากจากแผงควบคุม

คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งคาเริ่มตนไดตลอดเวลา และคุณไมจําเป็นตองเปิดการตั้งคาดังกลาวอีกครั้งเมื่อติดตั้งตลับหมึก
พิมพใหม

1.

กดปุม

OK (ตกลง)

ที่แผงควบคุมเพื่อเปิดเมนู

2.

เปิดเมนูดังตอไปนี้

:

System Setup (การตั้งคาระบบ)

การตั้งคาอุปกรณสิ้นเปลือง

Black Cartridge (ตลับหมึกสีดํา) หรือ Color Cartridges (ตลับหมึกสี)

การตั้งคาแบบตํ่ามาก

3.

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ตอไปนี้

:

เลือกตัวเลือก

Continue (ทําตอ) เพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพแจงเตือนเมื่อตลับหมึกพิมพเหลือนอยมาก แต

สามารถพิมพตอได

เลือกตัวเลือก

Stop (หยุด) เพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

เลือกตัวเลือก

Prompt (พรอมต) เพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพหยุดพิมพ และแจงใหคุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

คุณสามารถรับขอความแจงนั้นและดําเนินการพิมพตอได ตัวเลือกที่ตั้งคาไดของลูกคาของเครื่องพิมพนี้คือ

"พร

64

บท

7 ตลับหมึกพิมพ

THWW

background image

อมตเตือนฉันเมื่อถึง

100 หนา, 200 หนา, 300 หนา หรือไมเตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายใหแก

ลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลานี้จะมีคุณภาพการพิมพที่ยอมรับได

เฉพาะในเมนู

Color Cartridges (ตลับหมึกสี) ใหเลือก Print Black (พิมพสีดํา) เพื่อแจงเตือนคุณเมื่อ

ตลับหมึกพิมพเหลือนอยมาก และสามารถพิมพตอไดเฉพาะสีดําเทานั้น

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ

HP ถึงระดับ นอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง